We are looking for distributors now!   For details please contact us here...

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatainak kezelése során az Tápfutár Webáruház Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) jár el adatkezelőként.

Melyek az adatkezelő elérhetőségei?

Az Adatkezelő

székhelye: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

telefonszáma: +36 30 / 235 6737

elektronikus levelezési címe: order@biogenicpetvitality.eu

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Ki minősülhet érintettnek?

Adatkezelő különösen az alábbi természetes személyek személyes adatait kezelheti:

 • Adatkezelő https://www.biogenicpet.hu/termekek/biogenicpet-vitality és aldomainjein elérhető honlapjára regisztrálók,
 • Adatkezelő honlapját látogatók,
 • Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban vásárlók,
 • Hírlevélre feliratkozók,
 • Rendezvényre regisztrálók és azon résztvevők,
 • Elállási és szavatossági jogukat gyakorlók,
 • Panaszt tevők,

Melyek a legfontosabb jogszabályok, előírások, amelyek szabályozzák az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét?

Az adatkezelést elsősorban az alábbi jogszabályok szabályozzák:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, (számviteli tv),

Milyen elvek mentén végzi az adatkezelési tevékenységét az Adatkezelő,

Adatkezelő az adatkezelést a következő elvek mentén végzi, meghozva az ezen elvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatok

 1. a) kezelése jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon történjen (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság),
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság),
 4. d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság),
 5. e) tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság),
 6. f) kezelése oly módon történjen, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg),
 7. g) kezelésének fenti elveknek történő megfelelésért való felelősség tudatában, a megfelelés igazolására képesen kezeli (elszámoltathatóság).

Milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeli az Adatkezelő?

A jelen adatkezelési tájékoztató Különös részében kerül ismertetésre, hogy Adatkezelő milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.

Adatkezelő alkalmaz automatikus döntéshozatalt, illetve végez profilalkotás?

Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az érintettekről.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk):

 1. a) tájékoztatáshoz való jog:

A tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.

Adatkezelő akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, kivéve, ha a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia,

 1. b) hozzáféréshez való jog:

az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Adatkezelő – az érintett eltérő kérése hiányában   széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így különösen Adatkezelő ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait és szabadságait.

 1. c) hozzájárulás visszavonásához való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

 1. d) helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

 1. e) törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti,

 1. f) elfeledtetéshez való jog:

ezen jog arra kötelezi Adatkezelőt, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

 1. g) korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 
 • a az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),
 1. h) a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről,

 1. i) adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy 

 • a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő,
 • ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,
 1. j) tiltakozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján végzett feladata végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. k) jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra jogosult.

Miként nyújthatja be az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, az adatkezelés adott hozzájárulásának a visszavonását?

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

 • postai úton a Tápfutár Webáruház Zrt , 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. címen,
 • személyesen az Adatkezelő székhelyén 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.),
 • telefonon +36 30 / 235 6737
 • e-mailben: order@biogenicpetvitality.eu

Az érintett kérelmeinek kezelése

az Adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Közös adatkezelés

Az Adatkezelő nem végez közös adatkezelési tevékenységet. 

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?

Az Adatkezelő főszabály szerint az alábbi pontban felsorolt adatfeldolgozókon kívül nem továbbítja személyes adatait semmilyen címzett részére. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése körében köteles adatait továbbítani valamely hatóság, állami vagy más közigazgatási szerv részére.

Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő?

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő a következő vállalkozások adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve, székhelye / címe, cégjegyzékszáma, tevékenysége:

 • ALPHA-VET Kft.. 1194 Budapest, Hofherr Albert 42., 01-09-730169, adminisztráció, könyvelés
 • ShopRenter.hu Kft, 4028 Debrecen, Kassai út 129., 09-09-020636, weboldal szolgáltató
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., 13-09-111755, szállítási tevéeknység

Egy adott megbízás ellátásához az Adatkezelő jogosult a fentieken kívül eseti jelleggel egyéb adatfeldolgozót (pl. fordító, pénzügyi szakértő) is igénybe venni, amelyről a megbízás ellátása során egyedileg tájékoztatja az érintettet.

Az általa kezelt személyes adatokat a az Adatkezelő továbbítja harmadik országba?

Az Adatkezelő rendszeresen nem továbbít harmadik országba személyes adatokat, az esetleges egyedi adattovábbítás esetén külön tájékoztatást nyújt az érintettek számára a „Milyen jogok illetik meg az érintetteket?” című részben foglaltakkal összhangban.

Milyen intézkedéseket hoz Adatkezelő az adatok védelme érdekében?

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében egyebek között

 • a vállalatirányítási és dokumentum kezelő rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges,
 • a számítástechnikai eszközök használata egyedi jelszóhoz kötött,
 • az informatikai rendszer rendszeresen ellenőrzésre kerül adatvédelmi és IT-biztonsági szempontból,
 • a kártékony szoftverek elleni védelem biztosított,
 • fizikai hozzáférés-védelmi intézkedések (az épület szakaszolása, beléptetés, ajtók zárása) alkalmazása történik,
 • behatolás-jelző rendszer kerül alkalmazásra,
 • személyi biztonsági intézkedések valósulnak meg,
 • a feladatok teljesítéséhez megfelelő erőforrást biztosít, munkatársai vonatkozásában tudatosítja az adatbiztonság jelentőségét, követelményeit,
 • tűzvédelmi eszközök, tűzjelző alkalmazása történik,
 • dokumentumokhoz történő hozzáférések naplózása valósul meg,
 • biztonsági mentés külön adattárolóra történik.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok kezelésével okozott kárért ki tartozik felelősséggel?

Az Adatkezelő a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és ha a jogsértés elismerésre vagy jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni a kárt. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52. §) követelhet. A felelősség az Adatkezelőt az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt – ezt előíró kötelezés hiányában – nem jelölt ki. 

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

II/1. Honlapon történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Regisztrációval történő fiók létrehozása

Név, jelszó, születési dátum, lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, felhasználónév

hozzájárulás (GDPR 6. cikk 1) a) pont)

 

Hozzájárulás visszavonásáig, illetve a regisztrált fiók törléséig

az adatszolgáltatás hiányában regisztrált fiók létrehozása, azzal megrendelés leadása nem lehetséges

 

 

II/2. Webáruházban történő megrendelés kapcsán kezelt adatok

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Webáruházban történő megrendelés teljesítése

Név, jelszó, születési dátum, lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, felhasználónév, szállítási cím

 

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont)

)

 

Az elévülési idővel megegyező, azaz 5 év.

az adatok szolgáltatásának hiányában Ön nem tud megrendelést leadni Webáruházunkban.

 

II/3. Számviteli eljárások során kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Számviteli kötelezettségek teljesítése

 

számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben kezelt személyes adatok

 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk 1) c) és Art, Számviteli tv)

 

A hivatkozott jogszabályokban meghatározott időtartam, jelenleg 8 év.

az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul.

 

II/4. Panaszok kezelése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Panaszok kezelése és kivizsgálása

 

Név, jelszó, születési dátum, lakcím, e-mail cím, panasszal kapcsolatos összes adat

 

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) és (7) bekezdése

5 év.

Ön nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait

 

II/5. Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Újdonságokról, hírekről hírlevél küldése

 

Név, e-mail cím, születési dátum

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése) továbbá 2001. évi CVIII. törvény - Ektv.)

Hozzájárulás visszavonásáig.

Ön nem kapja meg a továbbiakban hírleveleinket.

 

II/6. Honlapon alkalmazott sütik

Adatkezelés célja

Alkalmazott sütik, Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Felhasználói élmény növelése

 

1. CookieConsent

2. ssupp.vid

3. _ga

4. _gat

5. _gid

6. ssupp.visits

7. VISITOR_INFO1_LIVE

 

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a jogos érdek (GDPR – 6. cikk f) bekezdés)

1. 1 év

2. 6 hónap

3. 2 év

4. 1 nap

5. 1 nap

6. 6 hónap

7. 179 nap

 

1. Tárolja a felhasználó cookie-beleegyezési állapotát az aktuális domainhez

2. A weboldal chat-box funkciójának működéséhez szükséges.

3. Megőrzi a felhasználói állapotokat az oldalkérések során.

4. A Google Analytics használja a kérelmek arányának csökkentésére.

5. Nyilvántartásba vesz egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.

6. Azonosítja a látogató által utoljára látogatott oldalt. Ezt arra használják, hogy a chat-box funkció relevánsabb legyen.

7. Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét az integrált YouTube videókat tartalmazó oldalakon.

 

II/7. Termékek visszaküldése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Elállási jog gyakorlása esetén termékek visszaküldésének teljesítése

 

Név, jelszó, születési dátum, lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, átvételi jegyzőkönyvben rögzített egyéb adat

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a jogos érdek (GDPR – 6. cikk f) bekezdés)

5 év.

Az adatok forrása az érintett. Amennyiben nem adja meg adatait, úgy nem áll módjában elállási jogát gyakorolni.

 

BACK TO TOP